Kết quả giải Teacher CUP của 02 trường LKT và HBT ngày 11.11.2023

Thứ sáu - 10/11/2023 21:30
𝐁𝐚𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐮𝐚 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 do Câu Lạc Bộ Xe Thăng Bằng Hà Nam - BIKE 90 và trường mầm non Hai Bà Trưng cùng trường mầm non Lương Khánh Thiện thực hiện ngày 11.11.2023 tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam.
👉𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐥𝐮̛́𝐚 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟏:
🏆 Vô địch lứa tuổi 2021
𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛ - 𝐒𝐁𝐃 𝟐𝟑𝟎 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐃𝟐 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Vô địch lứa tuổi 2020
𝐁𝐞́ 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐋𝐞̂ 𝐀𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐁𝐃 𝟐𝟎𝟖 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐂𝟑 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
🏆 Giải Nhì lứa tuổi 2020
𝐁𝐞́ Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 - 𝐒𝐁𝐃 𝟐𝟎𝟔 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐂𝟑 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
🏆 Giải Ba lứa tuổi 2020
𝐁𝐞́ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐚̀ 𝐌𝐲 - 𝐒𝐁𝐃 𝟐𝟐𝟐 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐃𝟑 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Bé Gái xuất sắc lứa tuổi 2020
𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮́ 𝐀𝐧𝐡 - 𝐒𝐁𝐃 𝟐𝟐𝟎 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐀𝟑 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠

👉𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐥𝐮̛́𝐚 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟗:
🏆 Vô địch lứa tuổi 2019
𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 - 𝐒𝐁𝐃 𝟒𝟕𝟑 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐀𝟒 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Giải Nhì lứa tuổi 2019
𝐁𝐞́ 𝐂𝐚𝐨 𝐇𝐚̉𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐁𝐃 𝟒𝟖𝟑 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝟒 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Giải Ba lứa tuổi 2019
𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 - 𝐒𝐁𝐃 𝟒𝟏𝟓 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐃𝟒 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
🏆 Bé Gái xuất sắc lứa tuổi 2019
𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐀𝐧 - 𝐒𝐁𝐃 𝟒𝟔𝟓 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐀𝟒 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Giải Khuyến Khích lứa tuổi 2019
𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮𝐲 𝐀𝐧𝐡 - 𝐒𝐁𝐃 𝟒𝟎𝟏𝐀 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝟒 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧

👉𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐥𝐮̛́𝐚 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟖:
🏆 Vô địch lứa tuổi 2018
𝐁𝐞́ 𝐋𝐚̣𝐢 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐀𝐧 - 𝐒𝐁𝐃 𝟓𝟗𝟖 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐄𝟓 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Giải Nhì lứa tuổi 2018
𝐁𝐞́ 𝐕𝐮̃ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 - 𝐒𝐁𝐃 𝟓𝟖𝟖 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐃𝟓 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠
🏆 Giải Ba lứa tuổi 2018
𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 - 𝐒𝐁𝐃 𝟔𝟐𝟐 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝟓 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
🏆 Bé Gái xuất sắc lứa tuổi 2018
𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 - 𝐒𝐁𝐃 𝟔𝟎𝟖 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐀𝟓 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
🏆 Giải Khuyến Khích lứa tuổi 2018
𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̃𝐧𝐠 - 𝐒𝐁𝐃 𝟓𝟎𝟒 - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐀𝟓 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧

👉𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢
🏆 Vô địch đồng đội
🎉𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐋𝐚̂𝐦 (𝐆𝐚̂́𝐮)
🎉𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 (𝐁𝐮𝐦)
🎉𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
🏆 Giải Nhì đồng đội
🎉𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐭 (𝐗𝐨̂𝐢)
🎉𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 (𝐈̉𝐧)
🎉𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 (𝐓𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧)
🏆 Giải Ba đồng đội
🎉𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 (𝐆𝐚̂́𝐮)
🎉𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 (𝐓𝐡𝐨́𝐜)
🎉Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 (𝐂𝐨𝐜𝐚)
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1f75j-jrydjvixsz3zxKmq-OQryOU_aZt?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
------------
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟓𝟎𝟑𝟗𝟑𝟎𝟗 - 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟗𝟑𝟖𝟑𝟐𝟓
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐗𝐞 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠: 𝐒𝐨̂́ 𝟖, 𝐧𝐠𝐨̃ 𝟏𝟏𝟐, 𝐋𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐋𝐲́, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 (đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐩 𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 + 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐀́ Đ𝐨̂𝐧𝐠)
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐱𝐞𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠𝐛𝐚𝐧𝐠𝟗𝟎.𝐜𝐨𝐦
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: 𝐁𝐈𝐊𝐄 𝟗𝟎 - 𝐂𝐋𝐁 𝐗𝐞 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦
2020
2019
2018
tập thể
nhất đồng đội

Tác giả: Tuấn Phủ Lý - 0868938325

Nguồn tin: drive.google.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây