Tổng hợp kết quả giải đua trường Mầm non Lê Hồng Phong 23.12.2023

Chủ nhật - 24/12/2023 11:47
Ban tổ chức giải đua xe thăng bằng do trường mầm non Lê Hồng Phong phối hợp BIKE 90 - CLB Xe Thăng Bằng Hà Nam diễn ra ngày 23/12/2023 xin chúc mừng:
🎉Các bé có tên sau đạt thành tích cao lứa tuổi 2020:
🏆Giải Vô địch: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̂𝐦 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟑𝟎𝟐
🏆Giải Nhì: 𝐁𝐞́ 𝐕𝐮̃ 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 Đ𝐚̆𝐧𝐠 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟑𝟑𝟖
🏆Giải Ba: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟑𝟐𝟒
🏆Bé Gái Xuất sắc: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐘𝐞̂́𝐧 𝐕𝐲 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟑𝟓𝟐
🏆Giải Khuyến Khích: 𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟑𝟐𝟐
🎉Các bé có tên sau đạt thành tích cao lứa tuổi 2019:
🏆Giải Vô địch: 𝐁𝐞́ 𝐋𝐚̣𝐢 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟒𝟏𝟐
🏆Giải Nhì: 𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚̉𝐢 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟒𝟓𝟏
🏆Giải Ba: 𝐁𝐞́ Đ𝐨̂̃ 𝐆𝐢𝐚 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟒𝟏𝟔
🏆Bé Gái Xuất sắc: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐍-𝟒𝟎𝟗
🏆Giải Khuyến Khích: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐢 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐍-𝟒𝟒𝟎
🎉Các bé có tên sau đạt thành tích cao lứa tuổi 2018:
🏆Giải Vô địch: 𝐁𝐞́ 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟓𝟎𝟖
🏆Giải Nhì: 𝐁𝐞́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟓𝟎𝟒
🏆Giải Ba: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟓𝟑𝟐
🏆Bé Gái Xuất sắc: 𝐁𝐞́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐀𝐧𝐡 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐍-𝟓𝟏𝟖
🏆Giải Khuyến Khích:  𝐁𝐞́ 𝐋𝐞̂ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐃𝐮𝐲 - 𝐒𝐨̂́ 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝟓𝟒𝟔
🏆Đội vô địch hạng mục đồng đội tiếp sức, gồm các thành viên sau:
🎉𝟏. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 (𝐓𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧)
🎉𝟐. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 (𝐍𝐚𝐢)
🎉𝟑. 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̃ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 (𝐓𝐡𝐨́𝐜)
🏆Đội Giải Nhì hạng mục đồng đội tiếp sức, gồm các thành viên sau:
🎉𝟏. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐚̉𝐢 𝐍𝐚𝐦 (𝐁𝐨𝐧)
🎉𝟐. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 (𝐓𝐨̂𝐦)
🎉𝟑. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐃𝐮𝐲 𝐀𝐧𝐡 (𝐏𝐞𝐩𝐬𝐢)
🏆Đội Giải Ba hạng mục đồng đội tiếp sức, gồm các thành viên sau:
🎉𝟏. 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐋𝐢𝐧𝐡 (𝐍𝐡𝐢́𝐦)
🎉𝟐. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 (𝐒𝐮𝐬𝐮)
🎉𝟑. 𝐐𝐮𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐲 𝐀𝐧𝐡 (𝐊𝐞𝐧)
🏆Đội Giải Khuyến Khích hạng mục đồng đội tiếp sức, gồm các thành viên sau:
🎉𝟏. 𝐓𝐚̣ Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐮́𝐜 (𝐁𝐚̃𝐨)
🎉𝟐. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐨𝐧𝐠
🎉𝟑. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐭 (𝐗𝐨̂𝐢)
🏆Đội Giải Khuyến Khích hạng mục đồng đội tiếp sức, gồm các thành viên sau:
🎉𝟏. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 (𝐌𝐨̛̃)
🎉𝟐. Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 (𝐂𝐨𝐜𝐚)
🎉𝟑. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
----------- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟓𝟎𝟑𝟗𝟑𝟎𝟗 - 𝟎𝟖𝟔𝟖𝟗𝟑𝟖𝟑𝟐𝟓
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐗𝐞 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠:
𝐒𝐨̂́ 𝟖, 𝐧𝐠𝐨̃ 𝟏𝟏𝟐, 𝐋𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐋𝐲́, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 (đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐩 𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 + 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐀́ Đ𝐨̂𝐧𝐠)
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐱𝐞𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠𝐛𝐚𝐧𝐠𝟗𝟎.𝐜𝐨𝐦
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: 𝐁𝐈𝐊𝐄 𝟗𝟎 - 𝐂𝐋𝐁 𝐗𝐞 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦
kết quả LHP
File đính kèm

Tác giả: Tuấn Phủ Lý - 0868938325

Nguồn tin: www.youtube.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây